Algemene Inkoopvoorwaarden RSG B.V.

Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RSG B.V., hierna te noemen: “RSG”.

Statutair gevestigd te Eindhoven, Stadhuisplein 10.

 

Definities

Opdrachtnemer:
De natuurlijke of rechtspersoon die zich door tussenkomst van RSG voorziet van een Opdracht.

Opdrachtgever/Derde:
De natuurlijke of rechtspersoon waarvoor de Diensten/Opdrachten uit naam van RSG worden uitgevoerd.

RSG:
RSG B.V. en de aan RSG B.V. gelieerde dochterondernemingen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot RSG.
Interim Professional:
Degene die, al dan niet uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met RSG, in opdracht van RSG diensten/opdrachten bij of ten behoeve van opdrachtgever (van RSG) uitvoert.
Diensten/Opdrachten:
Alle diensten die met toepassing van deze algemene inkoopvoorwaarden door RSG, althans door de Interim Professional van RSG, worden geleverd aan c.q. bij de Opdrachtgever, uit hoofde van een Overeenkomst. Dit kunnen zijn Interim Management -, Consultancy -, Werving & Selectie opdrachten.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

  1. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van-, opdrachten aan en overeenkomsten met RSG en haar Opdrachtnemer.
  2. Toepasselijkheid van door de Opdrachtnemer eventueel gehanteerde voorwaarden op de Overeenkomst en de eventuele nader tussen RSG en Opdrachtnemer te sluiten overeenkomsten wordt door RSG hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2 Offertes en totstandkoming van de opdracht

  1. Alle door RSG verstrekte offertes en daarin vermelde prijzen en condities worden steeds geheel vrijblijvend gedaan en hebben, tenzij anders wordt vermeld, een maximale geldigheid van twee weken.
  2. Opdrachten komen in ieder geval tot stand op het moment dat een Interim Professional via RSG feitelijk een aanvang neemt met de uitvoering van de werkzaamheden.
  3. RSG is slechts jegens de Opdrachtnemer gebonden indien zij de opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel is begonnen met de uitvoering daarvan. De inhoud van deze onderliggende geschriften is daarbij leidend voor wat betreft de mate van gebondenheid van RSG.
  4. Werknemers, waaronder mede begrepen Interim Professionals, die geen uitdrukkelijke schriftelijke procuratie hebben, zijn niet bevoegd een overeenkomst namens RSG aan te gaan c.q. tot stand te brengen. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met de werknemers c.q. Interim Professionals van RSG binden RSG slechts dan indien deze schriftelijk door RSG aan de Opdrachtgever zijn bevestigd.

 

Artikel 3 Looptijd en beëindiging van de opdracht

  1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen tijd verstrijkt, wanneer een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis zich voordoet of na het bereiken van een bepaalde overeengekomen doelstelling.
  2. Indien de duur van een opdracht afhankelijk is gesteld van een toekomstige gebeurtenis of het bereiken van een bepaalde overeengekomen doelstelling, is geen tussentijdse opzegging mogelijk.
  3. Tussentijdse opzegging van een opdracht voor bepaalde tijd is uitsluitend mogelijk indien dat schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, en met inachtneming van een opzegtermijn voor Opdrachtnemer van in ieder geval twee kalendermaanden, tenzij anders is overeengekomen. De opzegging dient te geschieden tegen het einde van de maand door middel van een aangetekende brief.
  4. Indien en nadat in het kader van een opdracht voor bepaalde tijd een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis zich voordoet, een bepaalde overeengekomen doelstelling is bereikt of na het moment dat de overeengekomen tijd van de opdracht is verstreken, de opdracht stilzwijgend wordt voortgezet, wordt de opdracht met ten minste een maand ofwel de in de opdrachtbevestiging vermelde verlengperiode voortgezet.
  5. RSG behoudt zich het recht voor om een Interim Professional op een opdracht te vervangen.
  6. Opdrachten tussen RSG en Opdrachtnemer kunnen worden ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist op het tijdstip waarop:
   1. het toerekenbaar niet nakomen van de artikelen van deze overeenkomst;
   2. (voorlopige) surséance van betaling;
   3. staat van faillissement;
   4. door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins het verliezen van beschikkingsbevoegdheid over het vermogen;
   5. onrechtmatig handelen bij de uitvoering van deze overeenkomst;
   6. opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit de opdracht en/of deze algemene voorwaarden.

Indien in geval van een overeenkomst voor bepaalde tijd, ontbonden wordt vanwege voornoemde redenen heeft Opdrachtnemer geen recht op de overeengekomen vergoeding voor de resterende looptijd van de overeenkomst en ongeacht of zij kosten heeft bespaard door de ontbinding of anderszins.

 

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht

  1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer is echter niet verantwoordelijk voor informatie en gegevens die door opdrachtgever in het kader van de opdracht worden verstrekt.
  2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  3. De keuze van de Interim Professional die de werkzaamheden in het kader van de opdracht verricht, vindt plaats in nauw overleg tussen RSG en de opdrachtnemer. RSG behoudt zich het recht voor te allen tijde een reeds voorgedragen Interim Professional terug te trekken of te vervangen door een andere Interim Professional.
  4. Opdrachtgever is bevoegd om de Interim Professionals te instrueren terzake van de dagelijkse gang van zaken bij de Opdrachtgever. Voorts is het de Opdrachtgever toegestaan om de Interim Professionals aanwijzingen te geven die verband houden met de arbeidsomstandigheden en de veiligheid.
  5. Indien de Interim Professionals wegens ziekte, zwangerschap, persoonlijke redenen of arbeidsrechtelijke sancties niet in staat is (zijn) om de werkzaamheden bij Opdrachtgever te verrichten gedurende een aaneengesloten periode van ten minste 15 werkdagen, is Opdrachtnemer gehouden om zo tijdig mogelijk zorg te dragen voor adequate vervanging. In overleg met de Opdrachtgever kan RSG er ook voor kiezen om de looptijd van het project te verlengen met een periode die ten minste gelijk is aan het aantal werkdagen waarop de Interim Professional niet beschikbaar is geweest.
  6. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RSG andere werkzaamheden te gaan verrichten dan die bij de opdracht zijn overeengekomen dan wel de werkzaamheden buiten Nederland te laten verrichten.

 

Artikel 5 Werktijden, vakantie, e.d.

  1. De Interim Professional via RSG zal zich houden aan de bij Opdrachtgever gebruikelijk zijnde werktijden.
  2. De Interim Professional via RSG zal werken overeenkomstig de bij RSG c.q. de bij Opdrachtgever geldende richtlijnen en de bij zijn werkplek van toepassing zijnde huisregels.
  3. Eventueel door de Interim Professional op te nemen vakantiedagen zullen mede met RSG en de Opdrachtgever worden afgestemd.

 

Artikel 6 Tarief

  1. Het tarief wordt vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren en op basis van het uurtarief, zoals vastgelegd in de opdrachtbevestiging cq. overeenkomst.
  2. Het tarief is exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  3. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast tarief (fixed price) overeenkomen. Het vaste tarief is exclusief BTW. Op dat moment geldt een overeengekomen betalingsschema dat in de overeenkomst wordt vastgelegd.
  4. Het tarief wordt in het 1e jaar niet aangepast.
  5. RSG streeft binnen de vergoeding naar een verhouding tussen RSG en de Opdrachtnemer van de norm 75% / 25%.
  6. Een aanpassing van het tarief wordt door RSG zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Opdrachtnemer bekendgemaakt.
  7. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inhouding van afdrachten premies werknemersverzekeringen en loonheffing.

 

Artikel 7 Facturering

  1. De aan de opdracht bestede uren worden achteraf per maand door Opdrachtnemer aan RSG gefactureerd, tenzij er sprake is van een vast tarief. De uren worden door Opdrachtnemer bijgehouden in de online urenregistratie die RSG ter beschikking heeft gesteld aan de Opdrachtnemer. De uren dienen te zijn onderbouwd met een door de Opdrachtgever goedgekeurde urenstaat en een korte toelichting van de verrichte werkzaamheden.
  2. RSG maakt gebruik van Self Billing. Dit betekent dat de factuur uitgereikt wordt door Opdrachtgever ten behoeve van de Opdrachtnemer.
  3. Indien Opdrachtnemer bij de urenstaten niet zorgt voor akkoord op de ingeleverde urenstaten dan wel nalatig is, is RSG bevoegd zelf het aantal door de Interim Professional gewerkte uren bindend vast te stellen, waarbij de overeengekomen arbeidsomvang als uitgangspunt zal dienen.
  4. Opdrachtnemer zal op verzoek van RSG de volgende documenten verstrekken:
   1. een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
   2. een opgave van het stamnummer OB en LB;
   3. bewijsstuk over de contract verhouding tussen Opdrachtnemer en de in te zetten Interim Professional;
   4. het inschrijfnummer van de bedrijfsvereniging en een verklaring hierbij dat hij zich houdt aan alle wettelijke geregelde afdrachtsverplichtingen met betrekking tot:
    1. afdracht omzetbelasting
    2. afdracht loonheffing
    3. afdracht premies werknemersverzekeringen

 

Artikel 8 Betalingen

  1. RSG betaalt het gefactureerde bedrag aan Opdrachtnemer binnen 45 dagen (maximaal opgerekt tot de betalingstermijn van de Opdrachtgever aan RSG) nadat de factuur is uitgebracht, mits de urenstaten door Opdrachtgever akkoord zijn gegeven.
  2. De Opdrachtnemer moet binnen 2 weken reclameren als de factuur niet correct is.
  3. Indien de Opdrachtgever/Derde over een tijdvlak om wat voor reden dan ook betaling aan RSG opschort, is RSG eveneens gehouden de met dat tijdvlak corresponderende factuur van Opdrachtnemer op te schorten.
  4. Indien de Opdrachtgever/Derde om wat voor reden dan ook in het geheel niet tot betaling overgaat, is RSG niet gehouden de corresponderende factuur van Opdrachtnemer te betalen.
  5. Indien RSG niet binnen de gestelde termijn betaalt, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de vervaldatum, zonder dat Opdrachtnemer tot enige ingebrekestelling of sommatie verplicht is.
  6. Indien RSG overgaat tot het nemen van maatregelen ter incasso van de vordering bij Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer gehouden RSG alle ter zake gemaakte kosten te vergoeden. Daaronder zijn begrepen alle vergoedingen aan de ter zake ingeschakelde derden en alle kosten die RSG binnen de eigen organisatie maakt en die in redelijkheid geheel of gedeeltelijk aan de desbetreffende maatregelen kunnen worden toegerekend. Alsdan heeft RSG de keuze de hierbij gemaakte kosten gespecificeerd van Opdrachtnemer te vorderen of die kosten forfaitair te bepalen op 20% van het ten onrechte onverschuldigd gebleven bedrag.

 

Artikel 9 Veiligheid

  1. Opdrachtnemer is gehouden de werkzaamheden te gaan verrichten met inachtneming van hetgeen bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet is gesteld.
  2. Opdrachtnemer vrijwaart RSG tegen eventuele aanspraken van een Interim Professional op grond van artikel 7:658 BW dan wel enige andere rechtsgrond zover de aanspraken zien op werkomstandigheden bij de Opdrachtgever.
  3. Opdrachtnemer vrijwaart RSG tegen alle eventuele aanspraken van een Interim Professional in verband met schade die deze lijdt doordat een aan de Interim Professional toebehorende zaak is beschadigd of teniet is gegaan bij de uitvoering van de werkzaamheden voor Opdrachtgever.

 

Artikel 10 Geheimhouding

  1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld.
  2. In geval de Interim Professional is voorgedragen bij de Opdrachtgever, zal Opdrachtnemer danwel Interim Professional zich gedurende 6 maanden onthouden van het voeren van onderhandelingen over en/of het sluiten van een overeenkomst met betreffende Opdrachtgever van RSG (direct danwel indirect), die er in bestaat dat Interim Professional werkzaamheden werkzaamheden zal gaan verrichten die gelijk of gelijksoortig zijn aan de werkzaamheden ten behoeve waarvan RSG de Interim Professional bij de opdrachtgever van RSG heeft geïntroduceerd. Opdrachtnemer staat er voor in dat dit verbod mede wordt opgelegd aan de potentieel door Opdrachtnemer in te zetten Interim Professional.
  3. Het is Opdrachtnemer en/of de Interim Professional niet toegestaan om gedurende de looptijd van deze overeenkomst, alsmede gedurende een periode van 12 maanden na afloop daarvan, direct of indirect, tegen betaling dan wel om niet, werkzaamheden te verrichten voor de Opdrachtgever/Derde.
  4. De Opdrachtnemer garandeert dat de Interim Professional zich bij de Opdrachtgever/Derde niet profileert onder de naam van Opdrachtnemer, maar uitsluitend als natuurlijk persoon, of namens/via RSG.
  5. Bij overtreding van (één van) de in artikel 10.1 t/m 10.4 beschreven verboden, verbeurt Opdrachtnemer c.q. Uitvoerend Persoon per overtreding een direct opeisbare hoofdelijke boete van € 15.000,= ten behoeve van RSG, vermeerderd met € 1.500,= voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van RSG om vergoeding van de werkelijke schade te vorderen.

 

Artikel 11 Intellectuele en industriële eigendom

  1. Opdrachtnemer zal op verzoek van RSG, en slechts zover mogelijk, zich inspannen om te bewerkstelligen c.q. te bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden, waaronder onder meer begrepen verslagen, rapporten, begrotingen, tekeningen, schetsen, bestekken en andere bescheiden; modellen en computerbestanden die de Interim Professional in het kader van de opdracht heeft vervaardigd, toekomen respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan RSG danwel Opdrachtgever.
  2. Onverminderd het bepaalde in artikel 10.1 van deze voorwaarden behoudt RSG danwel Opdrachtgever zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Alle door RSG verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, werkwijzen, (model-)contracten en andere geestesproducten van RSG danwel Opdrachtgever en dat in de ruimste zins des woords, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de wederpartij en mogen niet door hem, al dan niet door inschakeling van derden, zonder voorafgaande toestemming van RSG danwel Opdrachtgever worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

 

Artikel 12 Overmacht

  1. Beide Partijen zijn niet gehouden tot de uitvoering van de overeenkomst en gerechtigd zich ter zake op overmacht te beroepen wanneer de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden die redelijkerwijze buiten haar wil liggen.
  2. Ingeval van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer danwel RSG worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan 3 (drie) maanden zijn zowel RSG als de Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst voor het niet-uitvoerbare gedeelte te ontbinden.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

  1. Uitgezonderd de situatie zoals in artikel 12 beschreven, garandeert Opdrachtnemer dat zij de overeengekomen Interim Professional aan het begin van de overeengekomen werkzaamheden ter beschikking stelt aan Opdrachtgever danwel de Interim Professional zijn opdracht gaat uitvoeren.
  2. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de afdracht van belastingen en/ of sociale verzekeringspremies aan de Belastingdienst.
  3. Opdrachtnemer zal zich voldoende verzekeren (Beroepsaansprakelijkheid EUR 500.000 per gebeurtenis) ter zake van haar aansprakelijkheden die uit deze overeenkomst van opdracht voortvloeien en ingevolge haar eventuele overeenkomsten met derden (waaronder werknemers en de Opdrachtgever/Derde) ter uitvoering van deze overeenkomst. Opdrachtnemer overhandigt een bewijs hiervan aan RSG.
  4. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor correcte nakoming van de opdracht en vrijwaart RSG voor aanspraken van derden (waaronder de Opdrachtgever/Derde) met betrekking tot schade veroorzaakt door de Opdrachtnemer.
  5. De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, en met inachtneming van voorgaand artikel 12, wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of onrechtmatige daad is beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal de helft van het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs. Indien de Overeenkomst mede een duurovereenkomst behelst met een looptijd van meer dan 1 (één) jaar, is de aansprakelijkheid tevens beperkt tot maximaal de helft van het totaal van de vergoedingen bedongen voor één jaar doch in geen geval meer dan € 50.000 (zegge: vijftigduizend euro). Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt uitsluitend verstaan:
   – de redelijke kosten – en onder aftrek van de besparingen – die opdrachtgever heeft moeten maken om de prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden;
   – redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
   – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover deze aantoonbaar hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
  6. RSG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de resultaten van werkzaamheden die onder leiding en toezicht van de Opdrachtgever tot stand zijn gekomen.
  7. Aansprakelijkheid beperkende of uitsluitende voorwaarden, die in verband met de opdracht aan RSG door Interim Professionals kunnen worden tegengeworpen, kunnen door haar aan de opdrachtgever worden tegengeworpen.
  8. Alle rechtsvorderingen jegens RSG, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen binnen één jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

 

Artikel 14 Vrijwaring

  1. Opdrachtnemer vrijwaart RSG voor schade ontstaan aan persoon of goed van medewerkers van Opdrachtnemer indien deze op locatie (het bedrijf van opdrachtgever of een overeengekomen locatie elders) is ontstaan.
  2. Opdrachtnemer vrijwaart RSG voor (na)heffingen ter zake sociale lasten, loonbelasting en premies volksverzekering, door Opdrachtnemer verschuldigd in verband met medewerkers van Opdrachtnemer die werkzaam zijn aan de werkopdracht van opdrachtgever.

 

Artikel 15 Verplichtingen uit de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

  1. Partijen zijn verplicht elkaar over en weer alle medewerking te verlenen teneinde de andere partij in staat te stellen haar verplichtingen op grond van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan dat Opdrachtnemer RSG tijdig en deugdelijk zal informeren of enige verwerking in het kader van een overeenkomst onder de AVG valt en of deze verwerking is aangemeld bij Autoriteit Persoonsgegevens, dan wel bij de functionaris voor de gegevensbescherming van RSG. Voor zover de verplichting genoemd in dit artikel werkzaamheden en/ of kosten met zich meebrengt voor RSG zal Opdrachtnemer deze vergoeden.
  2. Opdrachtnemer zal ervoor zorg dragen dat de verantwoordelijke in de zin van AVG alle verplichtingen van de AP zal naleven. Opdrachtnemer vrijwaart RSG voor alle aanspraken van derden die jegens RSG mochten worden ingesteld op grond van de AVG.

 

Artikel 16 Klachten

Eventuele klachten worden door RSG slechts in behandeling genomen indien Opdrachtnemer binnen acht [8] dagen na ontdekking van het gebrek in de dienstverlening, dan wel binnen acht [8] dagen nadat Opdrachtnemer het gebrek in de dienstverlening redelijkerwijs had behoren te ontdekken, RSG daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis heeft gesteld, onder een nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten alsmede wanneer en op welke wijze het gebrek in de dienstverlening is geconstateerd.

 

Artikel 17 Toepasselijk recht

  1. Deze overeenkomst wordt in alle onderdelen beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Nederlands recht.
  2. Alle geschillen die zich in verband met deze overeenkomst mochten voordoen, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Bosch.

 

Artikel 18 Wijziging van de voorwaarden

Elke wijziging van deze voorwaarden is slechts bindend indien tussen partijen schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 19 Slotbepaling

Deze voorwaarden zijn in werking getreden op 01 mei 2018.